Centar

Centar za posebno skrbništvo (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: UP/I-550-01/14-01/39, URBROJ: 519-06-2/1-14-1 od 14. srpnja 2014. godine, sukladno članku 544. stavku 2. Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 75/2014).
 
Centar je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080923657, Tt-14/17346-2 od 18.07.2014. godine.
 
Nakon odluke Ustavnog suda o suspenziji predmetnog zakona donesen je novi Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj 103/15) prema kojem je Centar nastavio s radom sukladno  odredbama (čl. 544-550.).
 
Osnivačka prava nad Centrom za posebno skrbništvo ima Republika Hrvatska.
 
Prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 
Statutom Centra za posebno skrbništvo se propisuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Centra te se uređuju druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje. Važećim statutom Centra određeno je da Centar ima sjedište u Zagrebu i dislocirane jedinice u Osijeku, Rijeci i Splitu.