Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, Obiteljskog zakona i Statuta Centra.

Upravno vijeće ima tri člana, a čine ga dva predstavnika osnivača i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača, imenuje ministar.
 
Predstavnika radnika imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu.
 
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
 
Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.
Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.
 
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te
 • donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.
 
 
Članovi Upravnog vijeća:

Ivana Šešo, dipl.defektolog-soc.pedagog, predsjednica Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo,

Tatjana Brozić Perić, dipl.pravnica, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo,

Tea Branković Ustamujić, dipl.pravnica, član Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo, predstavnik radnika.