Ravnateljica

Centar  predstavlja i zastupa  ravnatelj.

Voditelj Centra je ravnatelj.

Ravnatelja  Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.
 
Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća sljedeće poslove:
 • organizira, vodi rad i poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
 • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
 • donosi opće akte iz svoje nadležnosti i daje Upravnom vijeću prijedlog općeg akta na suglasnost sukladno odredbama ovog statuta,
 • može dati u granicama svojih ovlasti  pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene ovim statutom,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu te odlučuje u prvom stupnju o ostvarivanju prava radnika iz ugovora o radu,
 • donosi odluku o provođenju unutarnjeg nadzora nad radom stručnih djelatnika,
 • odlučuje o izuzeću stručnog radnika, a u slučaju da nadležna dislocirana jedinica zbog izuzeća ne može dalje postupati, određuje drugu dislociranu jedinicu za nadležno postupanje,
 • obavlja poslove zastupanja djece i odraslih osoba pred sudovima i drugim tijelima, sukladno članku 240. i 241. Obiteljskog zakona,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Ravnateljica:

Božana Fofić, dipl.iur.