Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).
 
Pravo na zaštitu osobnih podataka je temeljno ljudsko pravo.
 
„Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose“ - članak 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).

„Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka“ - članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01).

Pravni akti 
 
Zaštita osobnih podataka utvrđena je:
 • Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst) kojim se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, koji se bez privole ispitanika mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom, dok se zabranjuje uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja
 • Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18)

Prava ispitanika - pravo na pristup osobnim podacima

Sukladno propisima kojima je utvrđena zaštita osobnih podataka, ispitanik ima pravo dobiti pisanu obavijesti od voditelja obrade obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, a ako se obrađuju pristup slijedećim informacijama:
 • svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka
 • kategorijama osobnih podataka, ako ih ima
 • primateljima osobnih podataka
 • razdoblju pohrane
 • pravu na ispravak i brisanje
 • ograničenju prava pristupa i informacija koje se stavljaju na raspolaganje ili daju ispitaniku sukladno Zakonu o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
 • izvoru podataka
 • pravu na podnošenje prigovora, odnosno pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu
Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za posebno skrbništvo

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, ravnateljica je donijela Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Centru za posebno skrbništvo.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka u Centru za posebno skrbništvo su:
 • informiranje i savjetovanje voditelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama, sukladno propisima kojima se utvrđuje zaštita osobnih podataka
 • praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih pravnih akata u odnosu na zaštitu osobnih podataka u svim područjima rada
 • podizanje svijesti i osposobljavanje osoba, odnosno zaposlenika koji sudjeluju u postupcima obrade
 • pružanje savjeta, na zahtjev, u pogledu procjene učinka na zaštitu osobnih podataka
 • suradnja i savjetovanje s nacionalnim nadzornim tijelom

Pitanja u vezi ostvarivanja prava ispitanika mogu se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Centra za posebno skrbništvo.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Danijela Vukelić dipl.iur.
Centar za posebno skrbništvo
Dislocirana jedinica Osijek,
Jagerova 12,
31000 Osijek
telefon: 031 358 634
telefaks: 031 533 344
e-mail: danijela.vukelic@socskrb.hr